กองการศึกษา

-ว่าง-

ผอ.กองการศึกษา

นางธัญณัฐรดา โรจนภูรินทร์
นักวิชาการศีกษาชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ หวานพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมควร นิจเมืองปัก
ครู ค.ศ.๒
นางวิรัตน์ มุลมณี
ครู ค.ศ.๒
นางสายรุ้ง ยุนกระโทก
ครู ค.ศ.๑

นางวสันต์ ทะลาไธสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุมาภรณ์ เกณฑ์กระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกฤตพร คุรุกิจกำจร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอาลิตา ช่างกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
ดูแลและทำความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่
นางสาวบัญญัติ หยุดกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
ดูแลและทำความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน
ว่าง
จ้างเหมาบุคคล
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

นายดำ สมประสงค์
จ้างเหมาบุคคลภารโรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ