กองคลัง

นางเมษา เอมกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวศรินทร์ญา หัสสครบุรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอัมพาพร ยามกระโทก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวดวงนภา หอกระโทก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางธัญวรรณ บุตรไทย
เจ้าพนักงานธุรการ

นางจรินทร์ ปรีชาชาญ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวธัญญา รุนกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวประภาพร สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายกิติพงษ์ อภิสิตานนท์
คนงานทั่วไป

นางสาวสุธิดา สิงห์สีดา
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวทอฝัน เสียบกระโทก
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวพัทธ์ธีรา เหลืองธาดาทิวัตถ์
จ้างเหมาบุคคล
พนักงานปฎิบัติงานบันทึกข้อมูล
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ