การประชุมเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของเทศบาลตำบลจระเข้หิน

07 ม.ค. 65

วันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นค่านิยมและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฏบังคับอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป