กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน 2564

24 เม.ย. 64

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 นายภัทร  ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ทั้งนี้ได้แถลงแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก ดังนี้

1. เจตจำนงในการบริหารงานและหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติและมุ่งมั่นพัฒนา ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานงาน 6 ด้านดังนี้

2.1 ด้านความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

2.2 ด้านความรับผิดชอบ  คณะผู้บริหารและพนักงานมีความตั้งใจปฏิบัติงานเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตามแนวทางการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ตลอดจนการปฏิบัติตามแผนป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ทั้งช่องทางการสื่อสาร หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ การประชุมชี้แจง ประกาศทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ

การประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการยกระดับ ปรับปรุง ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลที่ดี มีมาตรฐาน ในการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป