นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

14 ม.ค. 65

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร  ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกคน ได้ตระหนึกถึงการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้สิ้นไป จึงได้มีการกำหนดให้มี “นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อรณรงค์ให้การปฏิบัติงานไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป