ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผุ้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา ๑๒๖ (๓)

15 ก.ค. 63