ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติในการลงเวลาและการลงเวลาและการลาของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจระเข้หินปี 2564

08 พ.ค. 64