ประชุมปรึกษาหารือ การรายงานยอดผู้ติดเชื้อในเขตตำบลจระเข้หิน และหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

15 ม.ค. 65

วันที่ 19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน ปลัดอำเภอครบุรี สาธารณสุขอำเภอครบุรี ตำรวจภูธรครบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน และ บริษัทน้ำตาลครบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังการรายงานยอดผู้ติดเชื้อในเขตตำบลจระเข้หิน และหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตตำบลจระเข้หิน