พิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปี 2565

11 พ.ย. 64

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน  และคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของหน่วยงานและชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณ