มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผุ้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ พ.ศ. 2565

04 ม.ค. 65