ขอประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลจระเข้หิน เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลจระเข้หิน เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567

...

ขอประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลจระเข้หิน เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ท่านสามารถตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน และ www.chorakhehin.go.th หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่เทศบาลตำบลจระเข้หินจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยื่นคำร้องเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง งานพัฒนารายได้ กองคลัง ติดต่อ 044991447-8 ต่อ 18 ติดต่อเจ้าหน้าที่ : 092-1461645