กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

13 ม.ค. 65

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งแก่ผู้ประกอบการกิจการตาม พระราฃบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

  1. ระยะยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 พฤศจิกายน 2565
  2. ประเภทกิจการที่ยกเว้น

2.1 ใบอนุญาตกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

2.3 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ

2.4 ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

  1. หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการยกเว้น

3.1 กรณีผู้ประกอบการการกิจการรายใหม่ ขออนุญาติให้ยึดตามวันที่ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง (ในระยะยกเว้น)
3.2 กรณีต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยึดตามวันสิ้นอายุหรือวันครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ยังต้องขอหรือต่อใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งประจำปี เพียงแต่ได้รับยกเว้นธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กำหนด

  1. ค่าธรรมเนียมไม่ยกเว้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าบริการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน