กองทุนสวัสดิการการช่วยเหลือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

18 ก.ย. 56

Smile มุมสวัสดิการพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่

Wink กองทุนสวัสดิการการช่วยเหลือ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

” กรณี บิดา มารดา ภายา หรือบุตร และพนักงานเทศบาล ลูก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ที่เป็นสมาชิก กรณี  เสียชีวิต  โอน(ย้าย)  เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ  จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาชิก”

เป็นนำใจเล็กๆน้อยๆที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนเทศบาลด้วยกันค่ะ !!!!Money mouth ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รองฯ เพชรา

เบอร์โทร.0848256202 เด้อค่ะ !!!!