การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

02 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ (ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน