กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

01 พ.ค. 63

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยนิคม  ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงและนโยบายของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเกิดความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมแสดงออการทำสัญลักษณ์การต่อต้านคอรัปชั่นตามประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน