การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือกาคประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

16 มี.ค. 65

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานปปช. และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วม การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือกาคประเมิน ITA ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน