การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564

21 ก.ค. 64

เทศบาลตำบลจระเข้หิน เข้ารับการตรวจประเมิน LPA ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 ได้เข้ารับการตรวจประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ , ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะ, และด้านธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้ อปท. ปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป