การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

12 มิ.ย. 62

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลจระเข้หิน เชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)