การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอครบุรี(ศปก.อ.)

09 มี.ค. 65
วันที่ 9 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดยนางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนักวิชาการสุขาภิบาล สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอครบุรี(ศปก.อ.) เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอครบุรี และประเมินมาตรการควบคุมโรคโคโรนา 2019 ผลการประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้
1. คณะกรรมการเห็นชอบให้เปิด community isolation (ci) ระดับตำบล ในส่วนตำบลที่มีความพร้อมให้ดำเนินการเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ในพื้นที่
2. หารือหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอครบุรีเพื่อรับฟังปัญหารับเรื่องราวร้องทุกข์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอครบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี