การประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

13 ก.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน