การรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลจระเข้หินระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

18 ก.พ. 64
ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลจระเข้หินระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สนามสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน
โดยวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน จำนวน ๔ คน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หินเขต ๑ จำนวน ๑๖ คน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หินเขต ๑ จำนวน ๑๗ คน