กิจกรรมวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์ประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

28 ต.ค. 59

กิจกรรมวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ องค์ประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา