กิจกรรมวันเด็กแห่งช่าติประจำปี 2566

14 ม.ค. 66
วันที่ 14 มกราคม 2566เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมคณะบริหารสมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ณ เทศบาลตำบลจระเข้หิน