กิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2

03 ส.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ อสม.ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2