กิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566

13 ก.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำ #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ อสม.ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1 และบ้านจระเข้หิน 2