กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

05 ก.ค. 61

กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา