ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

04 ต.ค. 64
ด้วยเทศบาลตำบลจระเข้หิน รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่องจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผู้สูงอายุและผู้พิการที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพก่อนแล้วโดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะรับแสดงความจำนงตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน – 1 กันยายน 2560) ซึ่งทางเทศบาลได้กำหนดห้วงเวลาการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
-ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564
-ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 กันยายน 2565 พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
3. เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ
เอกสารที่ต้องนำมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. หรือบัญชีธนาคารใดก็ได้
4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :