ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (EIT)

09 มิ.ย. 63

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ITA)