จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล. จากข้างบ้านนายวิทยา ดาวเศรษฐ

30 มิ.ย. 63

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ฝา คสล. จากข้างบ้านนายวิทยา ดาวเศรษฐ