ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

05 มิ.ย. 63

https://itas.nacc.go.th/go/eit/eqttz0

ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓