ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี2564

30 มี.ค. 64

https://itas.nacc.go.th/go/eit/eqttz0

ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :