ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564

30 มี.ค. 64

https://itas.nacc.go.th/go/iit/eqttz0

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :