การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 มาตรา 10 และมาตรา 16

25 ก.ย. 66