ประกาศการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่าได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 รูปแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดจำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้ง แผนที่ และพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งของรูปแบบที่1 รูปแบบที่2 และรูปแบบที่ 3 หากประชาชนผู้ใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 15 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310 อาจจะส่งทางไปรษณีหรือส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้ส่งภายในสิบวันนับแต่วันประกาศ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :