ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ (ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่3)

02 ก.ค. 64

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำ และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ (ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน