ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ จากทางหลวงชนบท ถึงวัดสว่างหนองแว่ง ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

25 ก.ค. 65