ประกาศจากทางเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน สามารถเปิดได้ตามปกติ จึงขอให้พ่อค้า-แม่ค้า และผู้ที่มาซื้อของ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

04 ก.ค. 64

ประกาศจากทางเทศบาลตำบลจระเข้หิน
เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ภายในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ทางเทศบาลตำบลจระเข้หินจึงขอปิดตลาดนัดวันอาทิตย์(เป็นการชั่วคราว)
ในส่วนตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน สามารถเปิดได้ตามปกติ จึงขอให้พ่อค้า-แม่ค้า และผู้ที่มาซื้อของ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด และเทศบาลตำบลจระเข้หินไม่อนุญาตให้พ่อค้า-แม่ค้า จากที่อื่นเข้ามาขายของในเขตตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หินโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส2019