ประกาศประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2565

15 ก.พ. 65

ขอเชิญ ผู้บริหาร พนักงานประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ร่วมตอบแบบวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565https://itas.nacc.go.th/go/iit/eqttz0