ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

05 ม.ค. 66

ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 https://itas.nacc.go.th/go/eit/eqttz0