ประกาศประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชาระภาษีบารุงท้องถิ่น ประจำปี 2558

26 ธ.ค. 57