การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน

20 ก.พ. 63

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน ซึ่งมีจำนวน 3 รูปแบบ

ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือ ส่งให้ ผอ.กกต.จ.นม ที่อยู่เลขที่555 ม.15 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นม 30310 อาจส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้ส่งภายใน10วันนับแต่วันประกาศ