ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่องให้ผู้ประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปีพ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

29 พ.ย. 61