ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

29 พ.ย. 61