ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

08 ก.ย. 63

ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีพ.ศ.๒๕๖๓ ขยายไปถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่ม

๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้

  • งวดที่หนึ่งชำระภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
  • งวดที่สองชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
  • งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓.การส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีพ.ศ๒๕๖๓

๔. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีพ.ศ ๒๕๖๓ ค้างชำระให้กับสำนักที่ดินสาขาครบุรี ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒