ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุจทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓

29 พ.ค. 63

ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุจทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น เทศบาลตำบลจระเข้หินพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฏหมายลำดับรองในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ แต่ปัจจุบันได้ล่วงเลยระยะเวลากว่า ๑๐ เดือนแล้ว โดยยังคงมีกฏหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยอีกจำนวน ๒ ฉบับ คือหลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม และหลักเกณฑ์กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งยังดำเนินการไม่เสร็จ ผลจากความล่าช้าดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส๑) ได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเห็นควรให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ การดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปเป็นภายในเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ และการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส ๖และ ภ.ด.ส๗) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปเป็นภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจระเข้หิน หรือโทรศัพทืสอบถามที่หมายเลข ๐ ๔๔๙๙ ๑๔๔๗ ถึง ๘ ต่อ ๑๘