ประกาศให้เจ้าของป้าย เจ้าของที่ดินและผู้รับกระประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

01 ธ.ค. 58