ประกาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่

30 ก.ค. 64
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน และศูนย์เด็กเล็กบ้านไผ่ ได้รับคำสั่งจากจังหวัดนครราชสีมา ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน และศูนย์เด็กเล็กบ้านไผ่ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจึงของดการเรียนการสอนออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จึงขอให้ผู้ปกครองได้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :