ประกาศ เรื่องขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก(ภ.ด.ส.๑) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

29 พ.ค. 63