ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

30 ต.ค. 63

เทศบาลตำบลจระเข้หินได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบทรัพย์สินของท่าน หากปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้ท่านดำเนินการยื่นคำร้องได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยเร็ว เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง