ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

30 ธ.ค. 63